Konsensuální konference je metoda veřejné skupinové diskuse ke společensky kontroverzní problematice. Vybraná skupina účastníků (včetně poroty) má možnost téma konzultovat s experty a poté diskutovat tak, aby výsledkem bylo, pokud možno jednotné (konsenzuální) stanovisko coby podklad pro politické rozhodnutí. Podmínkou úspěchu této metody je její pečlivá a dlouhodobá příprava. Bývá uplatňována v zahraničí, u nás zatím jen ojediněle.

Model konsensuálních konferencí byl na základě zkušeností z amerického zdravotního sektoru ze 60. let rozvinut do dnešní podoby zejména Dánskou radou pro technologie (The Danish Board of Technology). Pro příklad, zde můžete najít konsensuální konferenci „Naše moře“ pořádanou touto radou v roce 2020.

Příprava a realizace konsensuální konference se rozpadá do několika kroků:

  1. Vymezení problematiky v členění do několika problémových okruhů.
  2. Výběr témat a autorů cca 20 podkladových studií (v kratším rozsahu, cca 5 stran), jejich zadání a zpracování.
  3. Nabídka těchto studií širokému okruhu předpokládaných účastníků konference. S možností jejich prostudování a zpracování připomínek.
  4. Dopracování identifikovaných poznatků a námětů a jejich promítnutí do problémových okruhů organizátory konference
  5. Průběžná spolupráce organizátorů konference se zúčastněnými aktéry (včetně médií).
  6. Zpracování odevzdaných studií do klíčových témat a příprava hlavních diskutérů za spoluúčasti autorů studií, garantů problémových okruhů a členů poroty.
  7. Příprava poroty, která bude účastna přípravy a realizace konference a po jejím skončení vyhotoví výslednou zprávu o dosažených výsledcích a návrzích.
  8. Uskutečnění konference a předání přepisů jednání hlavním aktérům a členům poroty.
  9. Prezentace závěrečného dokumentu, který je výsledkem shody, které byli účastníci schopni s ohledem na dané téma dosáhnout, odborné i občanské veřejnosti, médiím a politickým reprezentantům na úrovni centra, krajů i obcí.

Pojetí chystané konference vychází z tohoto obecného vymezení a ze zkušeností z předchozí konsensuální konference na téma bezdomovectví (Kolektiv: „Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice“, Sborník z konference, Praha, 26.–27. 11. 2014, vydalo MPSV, Praha 2015) a také z postupů přípravy a užití konsensuální konference v jiných odvětvích, především ve zdravotnictví (např. Ševela K., Ševčík P. a kol., 2011. Aktuální intoxikace a lékové poškození v intenzivní medicíně. Praha: Grada).