Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.

Cílem konference je v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě.

CESES FSV UK Praha, 25. – 26. března 2021

Program konsensuální konference

Čtvrtek 25. března

9:30 – 10:30 Plénum.
Zoom, přenos z konferenční místnosti. Přítomni členové týmu a předsedkyně poroty Anna Šabatová.
Úvod. Představení výzkumného týmu, projektu, cíle konference, jejích hlavních témat, pracovních materiálů a poroty. Vystoupení aplikačního garanta projektu Martina Poláška (online).
Rozdělení do skupin podle témat, očekávání od jednání skupin, základní pravidla pro jednání skupin

Přestávka

Jednání bude pokračovat paralelně ve čtyřech tematicky zaměřených skupinách. Autoři představí své studie. K nim i k dalším tématům dohodnutým v úvodu jejich jednání bude probíhat moderovaná diskuse. Do jednání skupin budou moci reagovat členové poroty otázkami. Účastníci konference se budou moci účastnit jednání kterékoliv skupiny a v případě zájmu je i střídat.

Skupiny, jejich moderátoři a návrhy jednání ke stažení:

10:45 – 12:00Jednání ve skupinách. (Zoom)První část setkání ve skupinách. Dohoda o způsobu práce včetně strukturace témat. Výběr mluvčího skupiny. Část autorů představí své studie. Otázky poroty a účastníků jednání skupiny.

Přestávka.

12:15 – 13:15Jednání ve skupinách. (Zoom)Druhá část setkání ve skupinách. Autoři představí zbylé studie. Otázky poroty a účastníků jednání skupiny.

Přestávka.

13:30 – 14:30Jednání ve skupinách. (Zoom)Třetí část setkání ve skupinách. Pokračování diskuse podle zvolených témat. Formulace pracovních závěrů jednání skupin pro mluvčí.

Přestávka.

14:45 – 16:15
Diskuse mluvčích skupin. (Pouze Zoom)Mluvčí představí pracovní závěry z jednání skupin.
Následuje moderovaná diskuse mluvčích směřující k dosažení konsensu. Otázky poroty.

Přestávka.

16:30 – 17:30
Speciální diskuse mluvčích skupin, členů poroty a týmu. (Zoom)
Speciální diskuse o dosažených výsledcích, dohoda o pokračování práce konference. Otázky účastníků jednání, doplňující otázky poroty.

Pátek 26. března

9:30 – 10:30Jednání ve skupinách. (Zoom)Dokončení diskuse. Mluvčí zformuluje závěry za skupinu.

Přestávka. Brífink týmu.

11:00 – 12:30Plénum. (Zoom)Prezentace závěrů ze skupin jejich mluvčími, dotazování členů poroty. Diskusní fórum otevřené všem účastníkům jednání.

Přestávka.

13:00 – 14:30
Plénum.
Zoom, přenos z konferenční místnosti. Přítomni členové týmu a předsedkyně poroty Anna Šabatová.  
Předseda poroty přednese pracovní závěry z její práce. Členové týmu nabídnou svoji reflexi jejího průběhu a budou informovat o navazujících krocích. Porota navrhne další postup, včetně spolupráce s týmem, případně s mluvčími skupin. Zakončení konference.